REGULAMIN UCZESTNICTWA W WYDARZENIU
„VII Międzynarodowy Festiwal Ulicznych Teatrów Lalkowych, Lalka na Scenie 2022”

§ 1

[Postanowienia ogólne]

 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa ogólne warunki i zasady uczestnictwa w wydarzeniu
  VII Miedzynrodowy Festiwal Ulicznych Teatrów Lalkowych, Lalka na Scenie” (zwanego dalej Wydarzeniem).
 2. Organizatorem Wydarzenia jest Fundacja Meritum im. Zbyszka Winiarka  z siedzibą w Warszawie 05-077 przy ul. Nizinna 10g NIP: 952 213 18 17  (zwane dalej Organizatorem).
 3. Wydarzenie odbywać się będzie w dniach 3-4.09. 2022r. od godziny 12.00 do godziny 17.00 na terenie Rynku Nowego Miasta w Warszawie (zwane dalej Miejscem Wydarzenia).
 4. Wydarzenie zostanie przeprowadzone zgodnie z niniejszym Regulaminem.

§ 2

[Warunki udziału w Wydarzeniu]

 1. Uprawnionym do udziału w Wydarzeniu jest każda osoba: pełnoletnia osoba, która spełni warunki udziału w Wydarzeniu wskazane w poniższych ustępach, osoby niepełnoletnie, które ukończyły 16 lat w dniu imprezy powinny mieć ze sobą pisemną zgodę opiekunów prawnych oraz osoby, które nie ukończyły 16 lat w dniu wydarzenia mogą wejść tylko z opiekunem prawnym i muszą być pod stałą jego opieką  (zwane dalej Uczestnikiem).
 2. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest równoznaczne z oświadczeniem, zapoznania się z postanowieniami niniejszego Regulaminu i wyrażeniu zgody na udział w nim na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz akceptacji postanowień Regulaminu w całości.

§ 3

[Zasady udziału w Wydarzeniu]

 1. Uczestnicy zobowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Wydarzeniu, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu oraz przepisów porządkowych obowiązujących na terenie Miejsca organizacji Wydarzenia.
 2. Zakazane jest niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na terenie Wydarzenia itp.
 3. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Wydarzenia:
  1. broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów materiałów wybuchowych,
  1. wyrobów pirotechnicznych,
  1. materiałów pożarowo niebezpiecznych,
  1. napojów alkoholowych,
  1. środków odurzających lub substancji psychotropowych,
  1. artykułów spożywczych,
  1. przedmiotów szklanych.
 4. Ponadto zakazuje się Uczestnikom:
  1. wprowadzania psów i innych zwierząt na teren Wydarzenia o ile nie uzyskają oni na to wyraźnej zgody Organizatora,
  1. przejawiania zachowań impulsywnych, agresywnych mających wpływ na bezpieczeństwo pozostałych Uczestników,
  1. palenia papierosów w Miejscu Wydarzenia.
 5. Uczestnicy zobowiązani są stosować się do poleceń Organizatora, obsługi Wydarzenia oraz przedstawicieli Organizatora we wszelkich sprawach porządkowych.
 6. Uczestnicy, ze względu na występujące ryzyko epidemiologiczne zobowiązani są:
  1. Bezwzględnie stosować się do zasad zachowania bezpieczeństwa epidemiologicznego wprowadzonych przez Organizatora w Miejscu Wydarzenia;
  1. Nie wchodzić na teren Miejsca Wydarzenia z objawami jakiejkolwiek choroby zakaźnej;
  1. Odstąpić od uczestnictwa w wydarzeniu, jeżeli w ciągu ostatnich dwóch tygodni mieli kontakt z osobą chorobą na Covid-19;
  1. Poddawać się procedurom kontroli stanu zdrowia eliminującym ryzyko zarażenia;
  1. Podawać w razie konieczności przy rejestracji numer telefonu kontaktowego, by w razie stwierdzenia na Wydarzeniu ogniska choroby, przekazać je odpowiednim służbom;
  1. Uczestnik może zostać poproszony jest do umycia rąk za pomocą środka dezynfekującego;
  1. Uczestnik jest proszony do zachowania dystansu społecznego wobec innych uczestnikow Wydarzenia
 7. Uczestnik Imprezy przyjmuje do wiadomości, że uczestnictwo w Imprezie może wiązać się z ryzykiem zachorowania na chorobę Covid-19 i zwalnia Organizatora ze wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu.
 8. Niestosowanie się do powyższych zasad może skutkować wydaleniem danego Uczestnika z Wydarzenia w trybie natychmiastowym, bez prawa do jakiejkolwiek rekompensaty.

§ 4

[Odpowiedzialność Organizatora]

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
 2. zmiany w programie Wydarzenia spowodowane działaniem siły wyższej czy zmian pogody lub nieprzewidziane wypadki losowe;
 3. zachowanie Uczestników podczas Wydarzenia i następstwa z niego wynikające, w tym czasowy lub stały uszczerbek na zdrowiu i wypadki śmiertelne;
 4. szkody materialne spowodowane przez Uczestników Wydarzenia.

§ 5

[Dane osobowe]

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) Organizator informuje, że: 
  1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organziator z siedzibą w Warszawie 05-077 przy ul. Nizinnej 10g  (zwany dalej Administratorem).
  1. W sprawach z zakresu ochrony swoich danych osobowych Uczestnicy mają prawo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: fmeritum@gmil.com lub pisemnie na adres siedziby wskazanych w punkcie 1) powyżej.
  1. Dane osobowe Uczestników mogą być  przetwarzane:
   1. w celu prowadzenia relacji fotograficznej i wideo na podstawie uzasadnionego interesu Administratora w przypadku ujęcia wizerunku uczestnika jako szczegółu całości jaką jest wydarzenie oraz w przypadku wyrażenia zgody (podstawa z art. 6 ust 1 lit. a, f RODO),
   1. w celu organizacji Wydarzenia. Dane identyfikacyjne Uczestnika przetwarzamy na podstawie uzasadnionego interesu Administratora w postaci organizacji Wydarzenia (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
   1. w celu wypełnienia przez Administratora jego obowiązków wynikających z umowy na udział Uczestnika w Wydarzeniu (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO),
   1. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
   1. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
   1. w celu analizy zadowolenia Uczestników z Wydarzenia oraz dostosowania przyszłych wydarzeń organizowanych przez Administratora pod potrzeby Uczestnika, co jest oparte o realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
   1. w celu ochrony uczestników wydarzenia przed przypadkami zachorowań, co jest oparte o ochronę ich żywotnych interesów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. d RODO),
  1. W dowolnym momencie Uczestnik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych. W konsekwencji dane danego Uczestnika przestaną być przetwarzane przez Administratora, chyba że Administrator będzie w stanie wykazać, że w stosunku do danych danego Uczestnika istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Uczestnika lub dane Uczestnika będą niezbędne Adminisratorowi do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Wniesienie sprzeciwu w zakresie przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego będzie za każdym razem skutkować automatycznym zaprzestaniem przetwarzania danych w tym celu.
  1. Dane osobowe mogą być przetwarzane:
   1. do czasu zgłoszenia sprzeciwu, w zakresie przetwarzania ich w celach marketingu bezpośredniego usług Administratora,
   1. przez okres 3 lat od końca roku, w którym zakończyła się Wydarzenie, a w razie przerwania biegu przedawnienia roszczeń, którejkolwiek ze stron w związku z udziałem w Wydarzeniu, do wygaśnięcia roszczeń obu stron wynikających z zawartej umowy.
 • podmiotom zewnętrznym zapewniającym obsługę IT Administratora, w tym firmom hostingowym w zakresie gromadzenia danych Administratora na zewnętrznych serwerach,
 • instytucjom publicznym na ich wyraźnie i uzasadnione prawnie żądanie.
  • Niezależnie od prawa do sprzeciwu Uczestnikom przysługiwać będzie prawo do:
   • uzyskania dostępu do danych (informacji jakie dane są przez Administratora przetwarzane i w jakich celach) oraz otrzymania ich kopii,
   • skorygowania ich danych w zakresie, w którym są one niezgodne ze stanem rzeczywistym,
   • usunięcia danych. Prawo do usunięcia danych nie dotyczy danych, które Administrator obowiązany jest przechowywać z mocy prawa,
   • żądania ograniczenia przetwarzania danych, 
   • przenoszenia danych do innego administratora danych, w zakresie, w którym Administrator będzie uprawniony do ich przeniesienia.
   • wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych,
   • wniesienia skargi do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Dany Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

§ 6

[Ochrona wizerunku]

 1. Organizator informuje, że podczas Wydarzenia będą utrwalane fotografie i zapisy video z Wydarzenia. Uczestnicy biorąc udział w Wydarzneniuwyrażają jednocześnie zgodę na umieszczenie swojego wizerunku na fotografiach oraz zapisach video z Wydarzenia oraz na nieodpłatną publikację wskazanego wizerunku w materiałach promocyjnych Organizatora, w tym głównie na portalach społecznościowych Facebook i innych materiałach oraz stronie www.
  1. Jednocześnie Organizator zaznacza, że Uczestnikom nie będzie przysługiwało żadne wynagrodzenie za ww. publikacje i wykorzystanie wizerunku.
  1. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na następujących polach eksploatacji:
  1. utrwalania, rozpowszechniania i zwielokrotniania utworów z utrwalonym na nich wizerunkiem Uczestnika (dalej jako Wizerunek) w celach promocji działań Organizatora,
  1. wprowadzania utworów obejmujących Wizerunek do pamięci komputera celem montażu filmów i retuszu zdjęć,
  1. umieszczenia utworów obejmujących Wizerunek na stronie intrnetowej oraz na portalach społecznościowych typu Facebook oraz strony www Organizatora i materiałach prasowych i informacyjnych,
  1. publicznego udostępniania utworów obejmujących Wizerunek w taki sposób, aby inni uczestnicy Wydarzenia mieli do niego dostęp w miejscu i w czasie przez nich wybranym,
  1. dokonywania zmian i modyfikacji utworów obejmujących Wizerunek.
  1. Rozszerzenie pól eksploatacji ponad określone w ust. 3 nie będzie wymagać aneksu do niniejszego Regulaminu, a jedyne zawiadomienia ze strony Organizatora o zakresie w jakim Wizerunek będzie wykorzystywany w sposób w jaki udostępni do wiadomości Uczestników niniejszy Regulamin.
  1. Uczestnik wyraża zgodę na dokonanie przez Organizatora oraz podmioty z nim współpracujące montażu i retuszu zdjęć zgodnie z zasadami estetyki i profesjonalnej obróbki fotograficznej i zrzeka się wszelkich praw do samodzielnej ich korekty.
  1. Organizator zobowiązuje się nie gromadzić i nie publikować zdjęć mogących naruszać czyjekolwiek dobra osobiste, bądź naruszających w jakikolwiek sposób godność ludzką.

§ 7

[Postanowienia końcowe]

 1. Organizator nie odpowiada za zachowanie innych Uczestników Wydarzenia oraz następstwa z niego wynikające, w tym czasowy lub stały uszczerbek na zdrowiu i wypadki śmiertelne.
 2. Organizator nie odpowiada za szkody materialne spowodowane przez Uczestnika lub Uczestników Wydarzenia.
 3. Wydarzenie nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu Ustawy z dnia 23 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2017 poz. 1160 z późn. zm.).
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Wydarzenia.
 5. Uczestnicy ponoszą̨ pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Wydarzeniem.
 6. W razie wprowadzenia ograniczeń wynikających z zagroenia epidemiologicznego w kraju, Organizator dochowując wszelkiej starannności za zapewnienie uczestnikom bezpieczeństwa przed zachorowaniami nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przypadki zachorowań w związku z udziałem w Wydarzeniu. Uczestnik biorąc udział w wydarzeniu potwierdza, że jest świadomy występowania w Polsce stanu epidemiologicznego wirusa Covid-19, a tym samym jest świadomy, że udział w wydarzeniu obejmującym większą liczbę osób jest związany z większym niż standardowe ryzykiem zachorowań.
 7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 2.09.2022 r.
 8. Niniejszy Regulamin będzie także udostępniony Uczestnikom Wydarzenia w Miejscu Wydarzenia oraz na stronie www.fundacjameritum.eu.
 9. Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu.
 10. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Wydarzeniu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
 11. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie znajdują zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności Kodeksu cywilnego, a także przepisy dotyczące przenoszenia praw do wizerunku określone przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

EKSTRAKT Z REGULAMINU UCZESTNICTWA W WYDARZENIU
„VII Międzynarodowy Festiwal Ulicznych Teatrów Lalkowych, Lalka na Scenie 2022”

 1. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Wydarzenia:
  1. broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów materiałów wybuchowych,
  1. wyrobów pirotechnicznych,
  1. materiałów pożarowo niebezpiecznych,
  1. napojów alkoholowych,
  1. środków odurzających lub substancji psychotropowych,
  1. artykułów spożywczych,
  1. przedmiotów szklanych.
 2. Zakazuje się Uczestnikom:
  1. wprowadzania psów i innych zwierząt na teren Wydarzenia
  1. przejawiania zachowań impulsywnych, agresywnych mających wpływ na bezpieczeństwo pozostałych Uczestników,
  1. palenia papierosów w Miejscu Wydarzenia
 3. Uczestnicy zobowiązani są stosować się do poleceń Organizatora, obsługi Wydarzenia oraz przedstawicieli Organizatora we wszelkich sprawach porządkowych.
 4. Uczestnicy, ze względu na ryzyko epidemiologiczne zobowiązani są:
  1. Bezwzględnie stosować się do zasad zachowania bezpieczeństwa epidemiologicznego wprowadzonych przez Organizatora w Miejscu Wydarzenia;
  1. Nie wchodzić na teren Miejsca Wydarzenia z objawami jakiejkolwiek choroby zakaźnej;
  1. Odstąpić od uczestnictwa w wydarzeniu, jeżeli w ciągu ostatnich dwóch tygodni mieli kontakt z osobą chorobą na Covid-19;
  1. Poddawać się procedurom kontroli stanu zdrowia eliminującym ryzyko zarażenia;
  1. Podawać przy rejestracji numer telefonu kontaktowego, by w razie stwierdzenia na Wydarzeniu ogniska choroby, przekazać je odpowiednim służbom;
  1. Uczestnik może zostać poproszony jest do umycia rąk za pomocą środka dezynfekującego;
  1. Uczestnik proszony jest do zachowania dystansu społecznego wobec innych uczestnikow Wydarzenia.
 5. Uczestnik Imprezy przyjmuje do wiadomości, że uczestnictwo w Imprezie może wiązać się z ryzykiem zachorowania na chorobę Covid-19 i zwalnia Organizatora ze wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu.
 6. Niestosowanie się do powyższych zasad może skutkować wydaleniem danego Uczestnika z Wydarzenia w trybie natychmiastowym, bez prawa do jakiejkolwiek rekompensaty.
 7. Organizator dochowując wszelkiej starannności za zapewnienie uczestnikom bezpieczeństwa przed zachorowaniami nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przypadki zachorowań w związku z udziałem w Wydarzeniu. Uczestnik biorąc udział w wydarzeniu potwierdza, że jest świadomy występowania w Polsce stanu epidemiologicznego wirusa Covid-19, a tym samym jest świadomy, że udział w wydarzeniu obejmującym większą liczbę osób jest związany z większym niż standardowe ryzykiem zachorowań.
 8. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest równoznaczne z oświadczeniem, zapoznania się z postanowieniami niniejszego Regulaminu i wyrażeniu zgody na udział w nim na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz akceptacji postanowień Regulaminu w całości.

KLAUZULA INFORMACYJNA

„VII Międzynarodowy Festiwal Ulicznych Teatrów Lalkowych, Lalka na Scenie 2022”

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) Organizator informuje, że: 
  1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Fundacja Meritum im. Zbyszka Winiarka z siedzibą w Warszawie 05-077przy ul. Nizinnej 10g (zwany dalej Administratorem).
  1. W sprawach z zakresu ochrony swoich danych osobowych Uczestnicy mają prawo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: fmeritum@gmail.com lub pisemnie na adres siedzib wskazanych w punkcie 1) powyżej.
 2. Dane osobowe Uczestników mogą być przetwarzane:
  1. w celu prowadzenia relacji fotograficznej i wideo na podstawie uzasadnionego interesu Administratora w przypadku ujęcia wizerunku uczestnika jako szczegółu całości jaką jest wydarzenie oraz w przypadku wyrażenia zgody (podstawa z art. 6 ust 1 lit. a, f RODO),
  1. w celu organizacji Wydarzenia. Dane identyfikacyjne Uczestnika przetwarzamy na podstawie uzasadnionego interesu Administratora w postaci organizacji Wydarzenia (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  1. w celu wypełnienia przez Administratora jego obowiązków wynikających z umowy na udział Uczestnika w Wydarzeniu (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO),
  1. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  1. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  1. w celu analizy zadowolenia Uczestników z Wydarzenia oraz dostosowania przyszłych wydarzeń organizowanych przez Administratora pod potrzeby Uczestnika, co jest oparte o realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  1. w celu ochrony uczestników wydarzenia przed przypadkami zachorowań, co jest oparte o ochronę ich żywotnych interesów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. d RODO),
 3. W dowolnym momencie Uczestnik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych. W konsekwencji dane danego Uczestnika przestaną być przetwarzane przez Administratora, chyba że Administrator będzie w stanie wykazać, że w stosunku do danych danego Uczestnika istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Uczestnika lub dane Uczestnika będą niezbędne Adminisratorowi do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Wniesienie sprzeciwu w zakresie przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego będzie za każdym razem skutkować automatycznym zaprzestaniem przetwarzania danych w tym celu.
 4. Dane osobowe mogą być przetwarzane:
  1. do czasu zgłoszenia sprzeciwu, w zakresie przetwarzania ich w celach marketingu bezpośredniego usług Administratora.
 5. Dane osobowe mogą zostać przekazane:
  1. partnerom Administratora, tj. firmom, z którymi Administrator będzie współpracował przy realizacji Wydarzenia, w tym podwykonawcom dla celu jego organizacji i prawidłowego rozliczenia oraz prowadzenia działań promocyjnych,
  1. podmiotom zewnętrznym zapewniającym obsługę IT Administratora, w tym firmom hostingowym w zakresie gromadzenia danych Administratora na zewnętrznych serwerach,
  1. instytucjom publicznym na ich wyraźnie i uzasadnione prawnie żądanie.
 6. Niezależnie od prawa do sprzeciwu Uczestnikom przysługiwać będzie prawo do:
  1. uzyskania dostępu do danych (informacji jakie dane są przez Administratora przetwarzane i w jakich celach) oraz otrzymania ich kopii,
  1. skorygowania ich danych w zakresie, w którym są one niezgodne ze stanem rzeczywistym,
  1. usunięcia danych. Prawo do usunięcia danych nie dotyczy danych, które Administrator obowiązany jest przechowywać z mocy prawa,
  1. żądania ograniczenia przetwarzania danych, 
  1. przenoszenia danych do innego administratora danych, w zakresie, w którym Administrator będzie uprawniony do ich przeniesienia.
  1. wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  1. wniesienia skargi do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Dany Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale może okazać się niezbędne do wzięcia udziału w Wydarzeniu.