O nas

Szanowni Państwo.

Celem statutowym Fundacji Meritum jest działanie na rzecz wszechstronnego rozwoju społeczeństwa polskiego zwłaszcza w zakresie kultury, tradycji, edukacji oraz rozwoju demokracji. Wartością Fundacji jest oparcie działań na zespole – ludziach z doświadczeniem  i wiedzą merytoryczną w zakresie realizacji różnych projektów ogólnopolskich oraz międzynarodowych, w tym edukacyjnych, społecznych, informacyjnych, kulturalnych czy komercyjnych. 

Celem statutowym Fundacji Meritum jest działanie na rzecz wszechstronnego rozwoju społeczeństwa polskiego zwłaszcza w zakresie kultury, tradycji, edukacji oraz rozwoju demokracji. Wartością Fundacji jest oparcie działań na zespole – ludziach z doświadczeniem  i wiedzą merytoryczną w zakresie realizacji różnych projektów ogólnopolskich oraz międzynarodowych, w tym edukacyjnych, społecznych, informacyjnych, kulturalnych czy komercyjnych.

Każdy z nas od wielu lat realizuje ciekawe i różnorodne  projekty, trudne z uwagi na podejmowane tematy, kwestie organizacyjne czy logistyczne. Łączy nas wszystkich chęć do działania, podejmowanie trudnych wyzwań, niestandardowe pomysły i umiejętność osiągania stawianych celów. Wśród  związanych z Fundacją osób są ludzie zawodowo związani z wieloma branżami, ale połączenie ich doświadczenia, wiedzy, umiejętności nieraz sprawdziło się w organizacji wspólnie licznych projektów. W Fundacji są osoby, które stworzyły znane dziś formaty radiowe, zorganizowały liczne międzynarodowe projekty edukacyjne, osoby związane z wizerunkiem i promocją znanych korporacji i marek, osoby które zdobywały i rozliczały środki międzynarodowych projektów. Są wśród nas osoby z doświadczeniem: telewizyjnym i filmowym, marketingowcy, PR-owcy, organizatorzy imprez, prawnicy, logistycy, technicy, graficy, plastycy… Połączenie umiejętności każdego z osobna to wartość, która daje gwarancję realizacji projektu.

Fundacja Meritum zaprasza także do współpracy i udziału w realizowanych przez nas projektach. Zapraszamy osoby chętne do zdobywania doświadczenia przy projektach, sponsorów, partnerów biznesowych – każdego, z kim będzie nam po drodze realizować ciekawe projekty.

Grażyna Karwowska-Winiarek
Fundator i Prezes Fundacji

Dear Ladies and Gentlemen,

Statutory objective of Meritum Foundation is to act for a comprehensive development of Polish society, particularly in the field of culture, tradition, education and development of democracy. The value of the Foundation is to base the action on the team – people with experience and substantive knowledge in the scope of realization of various national and international projects including educational, social, information, cultural or commercial projects.

Each of us for many years has been carrying out interesting and various projects, difficult due to subjects taken, organizational or logistical aspects. The desire to act, taking on difficult challenges, unusual ideas and ability to achieve set goals connect us all. Among individuals related with Fundation are people professionally engaged in many lines of business, but the combination of their experience, knowledge, skills many times has shown successful in the organization of numerous of projects together. In the Foundation are people who created today well-known radio formats, have organized numerous of international education projects, people related to the image and promotion of well-known corporations and brands, people who have obtained and settled funds of international projects. Among us are people with television and film experience, marketing specialists, PR specialists, event organizers, lawyers, logisticians, technicians, graphic designers, artists… The combination of individual skills of each of us is a value that guarantees the realization of the project.

Meritum Foundation would also like to invite to co-operate and to participate in projects carried out by us. We would like to invite persons willing to gain experience in projects, sponsors, business partners – everyone with head screwed on and heart on sleeve.

Grażyna Karwowska-Winiarek
Founder and President of the Foundation